AM logo

Kérdések és válaszok a 2018. évi Fejlesztési pályázattal kapcsolatban

1. Önerő kapcsán legalább 25%-nyi saját forrást vár el a pályázat, ez lehet banki hitel is?

Válasz:

A bankhitel nem tekinthető saját forrásnak, a bankhitel az önrésznek része lehet, de a saját forrásnak nem.

2. Ha a támogatás összege nem haladja meg az 50 millió forintot, előleg igénylés esetén sem kell biztosítékot nyújtani a beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelen felül.

Válasz:

Az FM-FPR/2018-01. azonosítójú Pályázati Felhívás XIX. fejezet „A szerződéskötés, a támogatási szerződés, önrész, biztosíték, előleg igénylése” utolsó bekezdése szerint:

„Előleg igénylése esetén az előleg teljes összegére a beszámoló elfogadásáig tartó időszakra vonatkozóan bankgarancia benyújtására köteles a kedvezményezett, a támogatási döntést követően a támogatási szerződéskötést megelőzően.”

Az előlegre, annak teljes összegére vonatkozó bankgarancia benyújtására minden esetben kötelezett a nyertes pályázó, függetlenül a támogatás összegétől.

 

3. Érdeklődni szeretnék, hogy a FM-FPR/2018-01 azonosítószámú felhívás keretein belül támogatható -e egy állati fehérjefeldolgozó üzem létrehozása? TEÁOR szám: 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

Válasz:

A Pályázati Felhívás III. "Pályázat célja" fejezet alapján:

"A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok - ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások. "

valamint a Pályázati Felhívás VII. "Pályázók köre" fejezet alapján:

"A jelen hulladékgazdálkodási iparfejlesztésre fordítható pályázat elnyerésére pályázatot nyújthatnak be a termékdíjköteles termékekből származó hulladékok anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző alábbi vállalkozások:..."

A fentieknek megfelelően támogatás odaítélésére csak és kizárólag azon pályázók részére van lehetőség, amelyek termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok, azon belül a Pályázati Felhívás III. fejezetében felsorolt hulladékok hasznosításával foglalkoznak. A Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés értelmében termékdíjköteles termék (aláhúzva a Pályázati Felhívással érintett termékeket, illetve az azokból származó hulladékok körét):

a) az akkumulátor;

b) a csomagolószer;

c) az egyéb kőolajtermék;

d) az elektromos, elektronikai berendezés;

e) a gumiabroncs;

f) a reklámhordozó papír;

g) az egyéb műanyag termék;

h) az egyéb vegyipari termék;

i) az irodai papír.

 A mezőgazdasági -, élelmiszerelőállítási -, stb. termelésből származó állati eredetű hulladékok feldolgozása nem tartozik a fent nevezett hulladékok hasznosításának körébe, így a támogatható tevékenységek körébe sem.

  

4. Cégünk alapításakor vegyikombinát által termelt hulladékok elégetésével foglalkozott elsődlegesen, amely mai napig zajlik. Azóta elkezdtünk hulladék begyűjtéssel és kereskedelemmel is foglalkozni. Habár cégünk elsősorban veszélyeshulladékokra specializálódott, évente 1-2 alkalommal veszélyeshulladékgyűjtést is szervezünk így elkezdtünk gumihulladékokkal és elektronikai hulladékok begyűjtésével is foglalkozni. Cégünk partneri viszonyban áll gumihasznosító üzemmel, így a begyűjtött gumihulladék oda kerül. Ezen tevékenységek folytatásához igényelnénk az önök által meghirdetett pályázati támogatást, eszközbeszerzés jogcímen. Ugyan mi nem hasznosítóként, de közvetetten rész veszünk a gumihasznosításban. Pályázhatunk-e konténerekre, aprítóberendezésre, infrastrukturális beruházásra?

Válasz:

A Pályázati Felhívás III. "Pályázat célja" fejezet alapján:

"A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok - ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások ",

valamint a Pályázati Felhívás VII. "Pályázók köre" fejezet alapján: "A jelen hulladékgazdálkodási iparfejlesztésre fordítható pályázat elnyerésére pályázatot nyújthatnak be a termékdíjköteles termékekből származó hulladékok anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző alábbi vállalkozások:...".

A fentieken túl a Pályázati Felhívás V. „Támogatás formája, mértéke” fejezet alapján: A támogatás a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként, vehető igénybe. A Pályázati Felhívás nem ad lehetőséget Konzorciumok részére pályázatot benyújtani.

A fentieknek megfelelően támogatás odaítélésére azon pályázók részére van lehetőség, amelyek termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok, azon belül a Pályázati Felhívás III. fejezetében felsorolt hulladékok hasznosításával, hasznosítása mellett gyűjtésével/előkezelésével is foglalkoznak.

 

 

5. Cégünk a középvállalkozások közé tartozik, viszont 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van. Tudunk-e így indulni a pályázaton? A telephelyünkön lévő válogató- és bálázó üzemben az elkülönítetten gyűjtött hulladékok előkezelését végezzük (kézi válogatás, aprítás, tömörítés, bálázás). Ezen tevékenység, illetve az ezzel kapcsolatosan végzett egyéb tevékenységeink (pl. hulladék gyűjtés, szállítás) fejlesztésére tudunk-e pályázni ebben a konstrukcióban?

Válasz:

A Pályázati Felhívás VII. „Pályázók köre” fejezete alapján:

A jelen hulladékgazdálkodási iparfejlesztésre fordítható pályázat elnyerésére pályázatot nyújthatnak be a termékdíjköteles termékekből származó hulladékok anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző alábbi vállalkozások:

1. kettős könyvvitelt vezető, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező bejegyzett gazdasági társaság, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113 (korlátolt felelősségű társaság), 114 (részvénytársaság), 117 (betéti társaság), 121 (szociális szövetkezet), 128 (foglalkoztatási szövetkezet), 129 (egyéb szövetkezet),

2. Egyéni vállalkozó (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint) feltéve, hogy nem tartoznak az EVA hatálya alá. Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231 (egyéni vállalkozó), 232 (egyéb önálló vállalkozó)

A pályázati Felhívásban megadott gazdálkodási forma szerinti kódok között nem szerel a nonprofit Kft. (jelen esetben hulladékgazdálkodást végző nonprofit közszolgáltató), így nem jogosult pályázat benyújtására.

A pályázó tevékenységének a termékdíjköteles termékekből származó hulladékok anyagában történő hasznosítására kell irányulnia vagy a pályázó gyűjtési és/vagy előkezelői tevékenysége mellett anyagában történő hasznosítást is kell, hogy végezzen, fejlesztésre pályázni ebben a konstrukcióban van lehetőség.

 

 

6. Az FM-FPR/2018-01-es pályázat pályázati céljai között az 1.6-os pontnál a mezőgazdasági és építőipari gumiabroncsokat említik. Állásfoglalást kérek azzal kapcsolatban, hogy a targonca gumi belefér-e a "nagyméretű gumiabroncsok" kategóriába.

Válasz:

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontja értelmében a gumiabroncs termékdíjköteles termék, a törvény 1. melléklete rendelkezik a termékdíjköteles termékek és anyagok köréről. A 4012 vámtarifaszámú tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, így a targoncák gumiabroncsai is a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartoznak. Tekintettel arra, hogy az FM-FPR/2018-01 pályázat 1.6. pontja az elhasznált gumiabroncsok anyagában hasznosítását elősegítő fejlesztés támogatására irányul, továbbá a targonca abroncsok az ipari gumiabroncsok kategóriába tartoznak és a hasznosítási folyamatba - előkészítés nélkül - közvetlenül nem juttathatóak be, a pályázat során figyelembe vehetőek.

7. Indulhat-e olyan kft a pályázaton, amely jelenleg nem foglalkozik hulladékkezeléssel, de jövőben el kívánja kezdeni ezt a tevékenységet, ehhez a pályázat elegendő támogatást biztosít? Amennyiben igen a csatolandó mellékletek m) pontjához elegendő megküldeni a telepengedélyt?”

Válasz:

Az FM-FPR/2018-01. azonosítójú Pályázati Felhívás nem zárja ki induló vállalkozások vagy jelenleg hulladékkezelő tevékenységet nem végző vállalkozások pályázati részvételét. A Pályázattal kapcsolatosan kérjük vegyék figyelembe többek között az alábbiakat:

A Pályázati felhívás XV. fejezete szerint a projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívás közzétételét követő naptól –- legkésőbb 2019. április 30-ig napjáig tart. A projekt fizikai befejezésének napjától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2019. május 30. napjáig a részletes pénzügyi elszámolást - (Záró Kifizetési Kérelem), szakmai beszámolót (Szakmai Záró Projektjelentés), építés esetén használatbavételi engedélyt, be kell nyújtani a Támogató részére.

A megítélt támogatási összeg kifizetése a Záró Kifizetési Kérelem és a Szakmai Záró Projektjelentés elbírálását követően történik meg. A kifizetéshez Támogató részére többek között be kell mutatni a működéshez szükséges vonatkozó hatályos engedélyeket. A Pályázónak a már meglévő engedélyeket a pályázati adatlapján fel kell tüntetnie és csatolnia azok másolatát a pályázati anyagához, továbbá pályázati anyagában fel kell tüntetnie a működéséhez szükséges további, megszerzésre váró engedélyeket, azok megszerzésének várható dátumát. Ez utóbbi engedélyek ellenőrzésére a nyertes pályázók esetében a kifizetést megelőzően kerül sor.

A támogatás a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok körén belül a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként vehető igénybe.

A Pályázati felhívás XIV. fejezete szerint:

1. Az 1-8 főcél esetében a pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének alsó határa 2.000.000,- Ft, felső határa pedig 100.000.000,- Ft.

2. A 9. főcél esetében a pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének alsó határa 100.000 Ft, felső határa pedig 10.000.000,- Ft.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot adhat be. Egy pályázat több, a III.1. pontban felsorolt célra is irányulhat, azonban a maximális igényelhető támogatási összeg ebben az esetben is legfeljebb 100.000.000,- Ft.

 

8. Cégünk raklap és egyéb fa csomagoló anyag előállításával foglalkozik. A termelés során gépeinken keletkező fűrészpor újrahasznosításához évekkel ezelőtt vásároltunk egy használt présgépet brikett előállításához, mellyel üzemünk, illetve hőkezelő kamránk fűtését biztosítjuk. Ezennel kérném szíves tájékoztatásukat a pályázaton való részvétel jogosultságát illetően, egy új présgép beszerzése esetén!

Válasz:

A Pályázati Felhívás V. „Támogatás formája, mértéke” fejezet alapján:

"A támogatás a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként vehető igénybe."

A Pályázati Felhívás III. „Pályázat célja” fejezet alapján:

"A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok - ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások.

A fűrészpor újrahasznosítására igényelni kívánt présgéppel brikett előállítása történik, azaz a fűrészpornak olyan anyaggá történő feldolgozásról van szó, melyet tüzelőanyagként használnak fel, a hasznosítási művelet energetikai hasznosítás. Tekintettel arra, hogy a fentebb említett, kiemelt fejezetek alapján jelen pályázati felhívásban az anyagában történő hasznosítás támogatható, az energetikai hasznosítás céljából megvalósítani tervezett fűrészpor-présgép, brikettáló berendezés beszerzése nem támogatható.

9. Érdeklődnék, hogy a 'Pályázati Felhívás' VI. pontja, 3/b kitételnek ( 3.technológiai fejlesztéshez kapcsolódó építési tevékenység, infrastrukturális beruházás_ b./ új, szigetelés nélküli, fedett, fűtetlen raktárhelyiség építése esetén legfeljebb 130 000,-Ft/m2 ) a raktársátor építése megfelel-e?

Válasz:

A raktársátor nem tartozik a IV.3/b szerinti új, szigetelés nélküli, fedett, fűtetlen raktárhelyiség építésének körébe.

10. Kérdésem az lenne, hogy elég az engedélyezési eljárásra benyújtott tervdokumentáció és az építésügy igazolása, hogy az eljárás megindult? Vagy az eljárás eredményeképp megszületett engedélyezés lefolytatása végén megszületett dokumentáció és engedély kell?

Válasz:

A Pályázati Felhívás XII. fejezet r. pontja alapján építési beruházás esetén elegendő az engedélyezési eljárásra benyújtott tervdokumentáció és az építésügy igazolása, hogy az eljárás megindult

11. A Pályázati felhívásban nem találtunk rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a technológiai korszerűsítést eredményező eszközbeszerzésekhez kapcsolódó szállítási, telepítési, üzembe helyezési költségek elszámolhatóak-e a pályázat keretében, tekintve, hogy ezek a költségek az eszközök aktiválási értékébe beletartoznak, annak részét képezik a számviteli törvény előírásai alapján, illetve a GINOP-os pályázatoknál is elszámolható költségnek minősülnek.

Válasz:

A Pályázati Felhívás VI. fejezet 2. pontja értelmében olyan eszközbeszerzések támogatására van lehetőség, melyet a pályázó a Sztv. szerint tárgyi eszközként aktivál. Az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó szállítási, telepítési, üzembe helyezési költségek elszámolhatóak a pályázat keretében, tekintettel arra, hogy ezek a költségek az eszközök aktiválási értékébe beletartoznak.

12.Ügyfelem egy több részegységből álló gépsort tervez beszerezni. A gépsor több különböző egységből áll. (pl. dobrosta, szállítószalag, aprítógép) A pályázat egyik feltétele, hogy legalább 3 független árajánlatot szerezzen be a pályázó. Lehetséges az, hogy a pályázó beszerez 3-3-3 ajánlatot a gépek forgalmazóitól És külön 3 árajánlatot a gépsor összeszereléséről és üzembe helyezéséről? Tehát egy rész eszközbeszerzés egy rész kivitelezés (építés).

Válasz:

Igen, a tárgyi eszközként aktiválásra kerülő gépsor egységeiről és azok üzembe állításáról kérhető külön-külön árajánlat a Pályázati Felhívás XII. „Pályázati dokumentáció” fejezet 1.c. pontjában foglaltaknak megfelelő darabszámmal és feltételekkel.

13. Kérem, a segítségüket abban, hogy az Iparfejlesztés pályázatban a megadott fejlesztési célokra egy pályázatban több is megpályázható, vagy az egyes célokra külön- külön kell pályázatot beadni?

Válasz:

A Pályázati Felhívás X. „Benyújtható pályázatok száma” fejezetben foglaltaknak megfelelően egy pályázó legfeljebb egy pályázatot adhat be. A benyújtott pályázaton belül lehetőség van több, a Pályázati Felhívás III. fejezet 1. pontban felsorolt célra is pályázni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy pályázat tehát több célra is irányulhat, azonban a Pályázati Felhívás XV. fejezetének megfelelően a maximális igényelhető támogatási összeg ebben az esetben is legfeljebb 100.000.000,-Ft.

14. Egy több részegységből álló gépsort tervezünk beszerezni. A gépsor több különböző egységből áll. (pl. dobrosta, szállítószalag, aprítógép) A pályázat egyik feltétele, hogy legalább 3 föggetlen árajánlatot szerezzen be a pályázó. Lehetséges az, hogy a pályázó beszerez 3-3-3 ajánlatot a gépek forgalmazóitól ÉS külön 3 árajánlatot a gépsor összeszereléséről és üzembe helyezéséről?

Válasz:

Igen, a tárgyi eszközként aktiválásra kerülő gépsor egységeiről és azok üzembe állításáról kérhető külön-külön árajánlat a Pályázati Felhívás XII. „Pályázati dokumentáció” fejezet 1.c. pontjában foglaltaknak megfelelő darabszámmal és feltételekkel.

15. A kiírás Szerint, a Budapesten megvalósuló fejlesztés is támogatható?  Budapesti mikro vállalat 55%-os támogatást kaphat?

Válasz:

Igen, a Pályázati Felhívás V. „Támogatás formája, mértéke” fejezetben foglaltaknak megfelelően Budapesten megvalósuló fejlesztés is támogatható, a támogatási intenzitás azaz a támogatás mértéke budapesti megvalósítási helyszínnel rendelkező kis- és mikro-vállalkozások esetében 55%.

16. Indulhat e olyan vállalat a pályázaton, ami új tevékenységként venné fel a hulladékok hasznosítását/ gyűjtését. Szükséges e ez esetben a pályázat benyújtásához az új tevékenység végzéséhez megfelelő engedélyekkel való rendelkezés?

Az FM-FPR/2018-01. azonosítójú Pályázati Felhívás nem zárja ki induló vállalkozások vagy jelenleg hulladékkezelő tevékenységet nem végző vállalkozások pályázati részvételét. A Pályázattal kapcsolatosan kérjük vegyék figyelembe többek között az alábbiakat:
A Pályázati felhívás XV. fejezete szerint a projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívás közzétételét követő naptól –- legkésőbb 2019. április 30-ig napjáig tart. A projekt fizikai befejezésének napjától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2019. május 30. napjáig a részletes pénzügyi elszámolást - (Záró Kifizetési Kérelem), szakmai beszámolót (Szakmai Záró Projektjelentés), építés esetén használatbavételi engedélyt, be kell nyújtani a Támogató részére.
A megítélt támogatási összeg kifizetése a Záró Kifizetési Kérelem és a Szakmai Záró Projektjelentés elbírálását követően történik meg. A kifizetéshez Támogató részére többek között be kell mutatni a működéshez szükséges vonatkozó hatályos engedélyeket. A Pályázónak a már meglévő engedélyeket a pályázati adatlapján fel kell tüntetnie és csatolnia azok másolatát a pályázati anyagához, továbbá pályázati anyagában fel kell tüntetnie a működéséhez szükséges további, megszerzésre váró engedélyeket, azok megszerzésének várható dátumát. Ez utóbbi engedélyek ellenőrzésére a nyertes pályázók esetében a kifizetést megelőzően kerül sor.

17. A Felhívás V. Támogatás formája, mértéke pontban található táblázat szerint +15% támogatási intenzitás érhető el az alábbi régiókban: 37/2011. Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)-c) szerinti régióban. Ez azt jelenti, hogy- csak az a) és a c) régióban, vagy - az a), b), és c) régióban?

Válasz:

A támogatási intenzitás mértéke az Alap támogatási intenzitás + 15% a 37/2011. Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a), b) és c) régióiban.

18. A Pályázati Felhívás III. „A Pályázat célja” fejezet 1.2. pont  Anyagmozgató gépek, eszközök beszerzése esetében lehet –e csak önállóan anyagmozgató gépek, eszközök beszerzésére pályázni, vagy csak a pályázat keretében tervezett technológiai fejlesztéshez kapcsolóan lehet együtt pályázni?

Válasz:

A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok - ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások. A fejlesztésnek anyagában történő hasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges kapcsolódnia, a megvalósítás helyszínén ezen tevékenység végzésére alkalmas beruházást kell magvalósítani, illetőleg a fejlesztéssel (amennyiben már meglévő hasznosítási tevékenységről van szó) ahhoz kapcsolódni. Az anyagmozgató gépek, eszközök (pl. targonca, rakodó gép, önrakodó szerkezetek, daruk, speciális szállító konténer, szállítószalag, rakodó kanalak, anyagfogó-, anyagfordító eszközök) beszerzése esetén önállóan is lehetőség van ezen eszközök beszerzésére pályázni, azonban a fejlesztésnek kapcsolódnia kell a megvalósítás helyszínén végzett/végzendő hasznosítási tevékenységhez, mely kapcsolatot a Pályázati Adatlap 6. és 7. táblázatában a fejlesztés leírásánál szövegesen is szükséges ismertetni. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy szállító járművek beszerzésére viszont kizárólag technológiai fejlesztéssel együtt van lehetőség a Pályázati Felhívás III. „A Pályázat célja” fejezet 1.2. pontban foglaltaknak megfelelően, mely pont kiegészítésre került. A kiegészítés/pontosítás a http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/890-fm-2018-fejl-palyazat-pontosit-cikk oldalon elérhető, a vonatkozó rész az alábbi:

 

1.2. Anyagmozgató gépek, eszközök beszerzése


Speciális anyagmozgató gépek, speciális gépjármű felépítmények, továbbá a felsorolt gépek kiegészítő eszközeinek beszerzése (pl. targonca, rakodó gép, önrakodó szerkezetek, daruk, speciális szállító konténer, szállítószalag, rakodó kanalak, anyagfogó-, anyagfordító eszközök). Szállító jármű beszerzésére kizárólag technológiai fejlesztéshez kapcsolódóan van lehetőség azonban a szállító jármű beszerzésére fordítandó támogatási igény összege a technológiai fejlesztéshez igényelt támogatás összegének maximum 50 %-át illetve amennyiben annál kevesebb kerül megítélésre, a technológiai fejlesztéshez megítélt támogatás összegének maximum 50 %-át teheti ki.

19. A csatolandó mellékletek közül a "a beszerezni tervezett eszközökre, létesítményre vonatkozóan legalább 3 db részletes (kivéve, ha kizárólagos gyártója, forgalmazója van a terméknek), az árajánlat adó által aláírt árajánlat, idegen nyelvű árajánlat esetén annak magyar nyelvű fordítása, Pályázó által cégszerűen aláírva minden oldalon" dokumentumok esetében eredeti vagy másolati példányok benyújtása szükséges? Kérem, vegyék figyelembe, hogy sok esetben az ajánlatadó bár aláírja az ajánlatot, azt szkenelve, e-mailben küldi meg az ajánlatkérő részére.

Válasz:

A pályázati dokumentációhoz csatolandó 3 db árajánlatnak elegendő másolati példánynak lennie.

20.  Nem Ft-ban érkezett ajánlatok esetében az ajánlat keltén érvényes MNB középárfolyammal szükséges Ft-ra váltani az összegeket?

Válasz:

Igen, a nem Ft-ban érkezett ajánlatok esetében az ajánlat keltén érvényes MNB középárfolyammal szükséges Ft-ra váltani az összegeket.

21. A teljes dokumentációt szükséges oldalszámozni? Arra van előírás, hogy hol kezdődjön a számozás? A borító lapon, a tartalomjegyzéken vagy az Adatlap 1. oldalán? Kézzel, tollal is lehetséges az oldalszámozás? (A gépi oldalszámozás nehezen oldható meg, mivel eredeti dokumentumok benyújtása is szükséges.)

Válasz:

Igen, a teljes dokumentációt kérjük szíveskedjenek oldalszámmal ellátni, az oldalszámozással kapcsolatosan azonban nincs formai előírás a Pályázati Felhívásban, sem a kezdőlapot, sem a gépi/kézi kivitelezést illetően.

22. pályázati adatlap 12. pontjában kérik üzleti terv benyújtását? Az útmutató felhívja a figyelmet arra, hogy a 8. táblázattal ez legyen összhangban. Kérem, ezt pontosítsák, mert a 8. táblázatban az eszközök/építés bekerülési értéke szerepel, a 12. táblázat pedig értékcsökkenési leírást, illetve olyan tételeket is tartalmaz, amik nem is elszámolhatók (pl. személyi jellegű ktg.-ek, anyag jelegű ktg.-ek). Pontosan minek kell mivel összhangban lenni a 8. és 12. táblázat között?

Válasz:

A Pályázati Adatlap 8. táblázata a megvalósítani kívánt projekt költségterve, ami csakis kizárólag a pályázati felhívásban szereplő elszámolható költségeket tartalmazhatja. A 12. táblázat a fejlesztés eredményének köszönhető üzleti terv (egy szűkített eredménykimutatás), mely bemutatja, hogy az adott fejlesztés kapcsán milyen költség/bevétel - növekedés/csökkenés érhető el, esetlegesen azon költségek/bevételek tekintetében is amelyek nem számolhatóak el. Az összhangot a költségtervben és az üzleti tervben az elszámolható költségek tekintetében kell megteremteni.

{slide 23. A pályázat lehetővé teszi a használt eszközök beszerzését. Amennyiben használt eszközt szeretnénk beszerezni, abban az esetben a 3 árajánlat kötelező-e? Amennyiben igen, milyen formában szerezhető be?}

Válasz:

Igen, használt eszköz/berendezés beszerzése esetén is 3 db árajánlat benyújtása szükséges a pályázati dokumentáció részeként. Az árajánlatokra vonatkozóan formailag ugyanazon feltételeknek kell megfelelni, mint új eszköz beszerzése esetén, a követelményt a Pályázati Felhívás XII. „Pályázati dokumentáció” fejezet 1.c. pontja tartalmazza. Amennyiben 3 db ajánlatnál kevesebb kerül csatolásra, úgy kérjük szíveskedjenek indoklást csatolni.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket a Pályázati Felhívás VI. „Támogatási feltételek” fejezet 2.b) pontjára, mely a használt eszközök beszerzésével kapcsolatos támogatási feltételeket részletezi.

24. A Felhívás szerint a pályázat benyújtási időszaka 2018.május 28.-án kezdődik, ez azt jelenti, hogy éjféltől kezdődően már el lehet küldeni e-mailben a pályázatot? Továbbá nem tudom, hogy jól értelmeztem-e, de ahogy olvastam az elbírálás beérkezési sorrendben történik, és forráskimerülésig lehet pályázni. Ez azt jelentené, hogy akik az elején beadják a pályázatot, és az teljes mértékben megfelel a felhívás céljainak és egyéb szempontjainak, akkor minden valószínűség szerint támogathatóvá válik, amíg forrás van rá vagy megvárják a benyújtási időszak végét/forráskimerülés végét, egyszerre születik döntés az összes pályázatról (nem folyamatosan) és ha azonos "pontszámmal" lennének pályázatok, akkor ott az válik támogathatóvá, amelyik pályázó hamarabb adta be a pályázatát?

Válasz:

Igen, a pályázat benyújtási időszaka 2018.május 28.-án kezdődik, 28-án 00:00:01 -től kezdődően már el lehet küldeni e-mailben a pályázatot. Felhívjuk a figyelmét a pályázat feltöltésével kapcsolatos, segítségként szolgáló információkra : http://www.szelektivinfo.hu/fejl-paly-gyik-fo/fejl-paly-upload-gyik

Igen, az elbírálás az elektronikus úton történő beérkezés sorrendjében történik, így a benyújtási időszak elején hiánytalanul beküldött és a felhívás céljának és egyéb szempontjainak teljes mértékben megfelelő pályázat nagy valószínűséggel támogathatóvá válik. Kettő vagy több, minden szempontnak megfelelő hiánytalan pályázat esetében a sorrendet az elektronikus beérkezés időpontja határozza meg.

Pályázatot benyújtani a benyújtási időszak végéig lehet, forráskimerülés esetén Támogató nem fogad be több pályázatot, a pályázatot lezárja és erről honlapján tájékoztatást közöl. A pályázat újranyitása lehetséges, amennyiben a forráskimerülést megelőzően benyújtott pályázatok bírálata során megállapításra kerül, hogy bizonyos pályázatok nem vagy csökkentett összeggel támogathatók.

A támogatásról szóló döntést a bírálati szakaszt követően a Fejlesztési Bizottság egyszerre hozza meg a benyújtási időszak végét/forráskimerülés végét követően.

 

Pályázati anyag feltöltésével kapcsolatos kérdések

Pályázati anyag feltöltésével kapcsolatos kérdések

A teljes pályázati dokumentáció a scannelt állományok felbontásától illetve a csatolt dokumentáció mennyiségétől függően több 10 MB is lehet.
A pályázati anyag feltöltése előtt javasoljuk, hogy e-mail szolgáltatójánál tájékozódjon a küldhető adatmennyiség tekintetében.

Amennyiben az Ön szolgáltatója nem támogatja a nagyobb mennyiségű adat küldését javasoljuk, hogy alternatív megoldásként:
Szolgáltatótól függően a pályázati anyagot küldje óriáslevélként, mamut fájlként, vagy használjon felhő szolgáltatást (pl. google Drive), így a küldeni kívánt dokumentáció csak elérési link-ként kerül megküldésre, nem terheli a küldő rendszerét.

Ez esetben a beküldendő kísérő levélben tüntesse fel a pályázati anyagot tartalmazó elérési útvonal linkjét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti módon megküldésre került pályázat dokumentumainak feltöltési dátuma nem lehet későbbi, mint a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre beküldött jelentkezés.

Pályázati anyag feltöltésével kapcsolatos kérdések (2)

Pályázati anyag feltöltésével kapcsolatos kérdések

A teljes pályázati dokumentáció a scannelt állományok felbontásától illetve a csatolt dokumentáció mennyiségétől függően több 10 MB is lehet.
A pályázati anyag feltöltése előtt javasoljuk, hogy e-mail szolgáltatójánál tájékozódjon a küldhető adatmennyiség tekintetében.

Amennyiben az Ön szolgáltatója nem támogatja a nagyobb mennyiségű adat küldését javasoljuk, hogy alternatív megoldásként:
Szolgáltatótól függően a pályázati anyagot küldje óriáslevélként, mamut fájlként, vagy használjon felhő szolgáltatást (pl. google Drive), így a küldeni kívánt dokumentáció csak elérési link-ként kerül megküldésre, nem terheli a küldő rendszerét.

Ez esetben a beküldendő kísérő levélben tüntesse fel a pályázati anyagot tartalmazó elérési útvonal linkjét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti módon megküldésre került pályázat dokumentumainak feltöltési dátuma nem lehet későbbi, mint a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre beküldött jelentkezés.

Gyakran Ismételt Kérdések

A 2017-év iparfejlasztési pályátattal kapcsolatosan felmerült kérdések:

 

1. A pályázatban megfogalmazott két cél közül külön pályázatban egy cég beadhat-e mind a két célra pályázatot eltérő telephelyre?

A Pályázati felhívás X. pontja értelmében: Egy pályázó szervezet – pályázati célonként – csak egy pályázatot adhat be. Tehát ugyanazon cég 1-1 pályázattal pályázhat főcélonként, függetlenül a telephelyek elhelyezkedésétől. A pályázatokat célonként külön-külön Pályázati adatlapokon szükséges benyújtani.

2. A célokkal kapcsolatban felmerült kérdés: a. Az 1.1-es fő cél értelmében jól értelmezzük-e, hogy új gépet ill. a hozzá kapcsolódó perifériális (pl.: adagoló rendszer stb…) elemek beszerzésének támogatására lehet-e pályázni?  illetve  b. Az 1.2-es fő cél értelmében jól értelmezzük-e, hogy meglévő gépsor perifériális elemeinek (pl.: felhordószalag) a cseréjére lehet támogatásra pályázni?

A Pályázati felhívás III. 1. pontja értelmében:

1.1    főcél: Temékdíjköteles termékekből képződő hulladékok anyagában hasznosításához kapcsolódó minőségjavító fejlesztések támogatása


Műanyag és fa csomagolási hulladék, illetve gumiabroncs hulladék, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feldolgozásához kapcsolódó, minőségjavítást, a minőségi másodnyersanyagokat előállító kapacitások bővülését eredményező műszaki beruházások támogatása, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletektől a hasznosítás folyamatáig, továbbá tisztító-, mosó-, fertőtlenítő rendszer kiépítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó fejlesztések, a mosó- és szennyvízkezelő kapacitások fejlesztésének támogatása.


1.2.    főcél: Termékdíjköteles termékekből képződő hulladékok anyagában hasznosítását elősegítő hatékonyságjavító fejlesztések támogatása


Műanyag és fa csomagolási hulladék, illetve gumiabroncs hulladék, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tekintetében a meglévő hasznosítási kapacitások energia- és költséghatékonyságának növelését célzó gép-, gépsor-, kiegészítő berendezés korszerűsítés, kiegészítő műszaki eszköz beszerzés (szállítószalagok, adagoló és tárolótartályok, granulálók, fűtő- és hűtőberendezések, stb.) támogatása.

A pályázat kiírója mindkét főcél tekintetében az alábbi eszközök beszerzésének támogatását tarja lehetségesnek a Pályázati felhívás VI.2. pontjában leírtaknak megfelelően:

a)    Technológiai korszerűsítést eredményező új, minden olyan eszköz, melyet a pályázó a Sztv. szerint tárgyi eszközként aktivál beleértve az eszköz működtetéséhez szükséges szoftvereket is, melyek az eszközzel együtt kerülnek aktiválásra.


b)    3 évnél nem régebbi gyártású olyan újszerű, vagy felújított működőképes eszköz, melyet a pályázó a Sztv. szerint tárgyi eszközként aktivál, és melyek esetében az eladó nyilatkozik, hogy az eszköz beszerzéséhez az Európai Unió, illetve más hazai pályázati forrásból támogatásban nem részesült, továbbá legalább 6 hónap garanciát biztosít.


c)    eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő technológiát új termékek előállítására, továbbá a korábbiaktól eltérő minőségű hulladékok feldolgozására, továbbá minőség-, és/vagy hatékonyság javítást eredményez.

 

2.a) pontra válasz: Az 1.1. főcél tekintetében az adott hulladékáramok már meglévő feldolgozási folyamatához kapcsolódó, olyan gépek, berendezések, eszközök beszerzésének támogatására lehet pályázni, melyek a feldolgozási eljárásban minőségjavulást eredményeznek, így pl. beépítésükkel, felszerelésükkel lehetővé válik szennyezettebb hulladék feldolgozása, több vagy új típusú anyagában hasznosítható frakció/termék kinyerése, csökkenthető a termék/másodnyersanyag idegenanyag tartalma, stb.
Ennek keretében lehetőség van a Pályázati felhívás VI.2. a., b., c. pontja szerinti gépek, berendezések, eszközök üzembe állítására.

2.b) pontra válasz: Az 1.2. főcél tekintetében a meglévő hasznosítási kapacitások energia- és költséghatékonyságának növelését célzó gép-, gépsor-, kiegészítő berendezés korszerűsítés, kiegészítő műszaki eszköz beszerzés (szállítószalagok, adagoló és tárolótartályok, granulálók, fűtő- és hűtőberendezések, stb.) támogatására lehet pályázni.

 

Ennek keretében lehetőség van a Pályázati felhívás VI.2. pontja szerinti gépek, berendezések, eszközök üzembe állítására.

3. A pályázat leadása január 29-e, vagyis 29-én 0:01 perctől indul az elektronikus beadási lehetőség vagy egyéb időponthoz van kötve?

Igen, a pályázat elektronikus beadási lehetősége 2018. január 29-én 00:01 perctől indul.

 

4. A Pályázati felhívás XIII. fejezet g) pontja szerint a gazdasági társaság létesítő okiratának eredeti példányának beküldése szükséges.
Ez alatt Kft. esetében az eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést értik? Amennyiben igen, akkor ezt az eredeti dokumentumot a pályázat értékelése után visszakapja a pályázó?

Igen, Kft. esetében az eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést kell benyújtani, mivel azonban a pályázó részéről benyújtott pályázati dokumentációt valamint annak részeit visszajuttatni nem áll módunkban, így az eredeti példány helyett a létesítő okirat HITELES MÁSOLATA IS BENYÚJTHATÓ.

5. Amennyiben egy kisvállalkozás az 1-es főcélra nyújt be pályázatot, úgy bruttó 5Mft-50Mft közötti támogatási összegre nyújthat be igényt biztosíték vállalás nélkül?

A Pályázati felhívás 4. számú melléklete szerinti ÁFA Nyilatkozat kitöltésének megfelelően lehet a benyújtott támogatási igény (az 1. főcél esetében kisvállalkozás részére) biztosíték vállalás nélkül nettó vagy bruttó 5.000.000,- Ft – 50. 000.000,- Ft., ez tehát attól függ, hogy a pályázó nettó elszámoló vagy bruttó elszámoló.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Biztosíték nyújtására a Pályázati felhívás XX. fejezet 8. pontja szerint az ÁRV. 85. § (1) bekezdése alapján jelen pályázati kiírás keretében azon profit érdekelt gazdasági vállalkozások kötelezettek, amelyek számára a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot, a Pályázati felhívás XX. fejezet 7. pontja szerinti Felhatalmazó levelet azonban minden pályázó köteles benyújtani.

6. A Záró kifizetési kérelem benyújtásától számítva mennyi időn belül kerül folyósításra a támogatás?

A nyertes pályázó részére a támogatás folyósítására a Záró Kifizetési Kérelem és a Szakmai Záró Projektjelentés értékelését és az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés lefolytatását követően kerül sor.
A Támogatási szerződés megkötését követően azonban haladéktalanul intézkedünk a megítélt támogatás 50 %-ának mértékéig igényelhető előleg folyósítását illetően, amennyibe a nyertes pályázó az igényét a Pályázati felhívás 6. számú melléklete szerint jelezte. Az előleg kifizetése legkésőbb a szerződéskötést követő 15. napig megtörténik.

7. Bérelt ingatlanon történő kivitelezés esetén megfelelő-e a határozatlan idejű bérleti szerződés?

Igen - a Pályázati felhívás XXIV. pontjában foglaltak alapján - a bérelt ingatlanon történő megvalósítás esetén a határozatlan idejű bérleti szerződést a Támogató megfelelőnek tartja.

8. Támogatás intenzitás kiszámításánál nem tudom eldönteni, hogy mekkora résszel számolhat cégünk. Mikro vállalkozásnak minősülünk és „xxxxx-en” van a cég telephelye. A pályázati felhívás nem említi a mikro vállalkozás kategóriát. Mekkora önerővel kell számolnunk?

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás VII. pontja (Pályázók köre) tartalmazza azon felsorolást, mely jelen pályázat elnyerésére pályázatot benyújtók körét ismerteti. Ennek megfelelően a mikro vállalkozás kategória nem kerül kizárásra.
A Pályázati felhívás V. pontja részletezi többek között a támogatás intenzitásával, annak kiszámításával kapcsolatos részleteket. A csatolt táblázatban a mikro vállalkozásokra a kisvállalkozásra vonatkozó (legmagasabb) támogatási intenzitás értékekből szükséges kiindulni, követve a táblázatban megadott jogszabályi hivatkozás alapján Magyarország adott régiójába tartozó megvalósítási helyszín elhelyezkedését. Ennek megfelelően a megvalósítás helyszínének a hivatkozott jogszabály alapján az adott régióba történő besorolása emelheti az alap támogatási intenzitás értékét +15%-kal vagy +5%-kal.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a támogatási intenzitás meghatározásánál a két kiindulási tényező a megvalósítás helyszíne és a vállalkozás mérete.

9. Mikro vállalkozás is indulhat? Pályázati kiírásban nem láttam ilyen kizáró okot.

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás VII. pontja (Pályázók köre) tartalmazza azon felsorolást, mely jelen pályázat elnyerésére pályázatot benyújtók körét ismerteti. Ennek megfelelően a mikro vállalkozás kategória nem kerül kizárásra.

10. Pályázati kiírásban nem láttam olyan kizáró okot, mely a cég lezárt gazdálkodási adataihoz kötné az elnyerhető támogatási összeget. Például, ha a cégnek 20 millió volt a nettó árbevétele, de kb 50 milliós értékű gépet megvehet?

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás nem tartalmaz a kérdésben megnevezett tartalmú kizáró okot.

11. Pályázati dokumentáció g) pontja. Eredetiben 1 ilyen példány van, van-e lehetőség ennek más módon beküldésére? Pl közjegyző által hitelesítve, másolati példány?

Igen, mivel a pályázó részéről benyújtott pályázati dokumentációt valamint annak részeit visszajuttatni nem áll módunkban, így a Pályázati felhívás XIII. 1.g) pontja szerint csatolandó „gazdasági társaság létesítő okiratának eredeti példánya” helyett a létesítő okirat HITELES MÁSOLATA IS BENYÚJTHATÓ.

 

 Megjelent a 2017. évi iparfejlesztési pályázat

Alkategóriák