Bevezetés

Az OKTF NHI feladatait a Környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (továbbiakban: Ktdt.) 20. §-a határozza meg. Az OKTF NHI főfeladatként részfinanszírozza a hazai hulladékok gyűjtését és hasznosítását, melyhez kapcsolódóan társadalmi tudatformálási, valamint iparfejlesztési feladatokat lát el. A főfeladat célja az Európai Uniós kötelezettségek – minimális hasznosítási szintek – teljesítésének biztosítása. Utóbbi kapcsolódó feladatok célja a hasznosítás mértékének a fokozása, valamint a hazai hulladékgazdálkodási rendszer komplex, értékteremtő szemléletű fejlesztése, munkahelyteremtés, itthon adózó, magas hozzáadott értékű, a világpiacon is versenyképes termékeket előállító ipari eljárások meghonosítása. Mindezt országos szintű tervezés mellett, amely tekintettel van a regionalitás és a szubszidiaritás követelményeire, valamint amely tervezés biztosítja, hogy ésszerűtlenül túlzó kapacitások ne épülhessenek ki, ezzel is biztosítva az egészséges verseny mellett a biztos és kiszámítható működés feltételeit. E feladatokhoz a fedezetet a Ktdt. által meghatározott termékdíj bevétel (zöld adó) teremti meg, melynek előirányzata 2015-ben 63 389 millió forintot tett ki. Ebből a forrásból a Kormány 2015-ben 12 747,2 millió forintot hagyott jóvá az OKTF NHI részére hulladékgazdálkodási feladatai ellátására.

Az OKTF NHI finanszírozási modelljének lényege, hogy figyelemmel a Ktdt.-ben meghatározott feltételekre, hogy abban központi elem a részfinanszírozás, valamint a Ktdt.-ben explicit módon meghatározott mértékű társadalmi tudatformálás (minimum 7%-a a költségkeretnek). E kettő elem a jogelőd Országos Hulladélkgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kt. indulásakor a teljes, költségvetésből biztosított forrást lefedte. Ugyanakkor az iparfejlesztési feladatok az év során folytatott tevékenység tényadatai alapján, az előbbi két feladathoz kapcsolódó finanszírozás maradványértékeként megmaradó forráshányadból kerülnek végrehajtásra, emellett a Kormány e célra direkt módon is biztosíthat forrást a Ktdt. 20. § (1) d) és h) pontja alapján. Az OKTF NHI a részfinanszírozást egyrészt közvetlen szerződéskötéssel (közszolgáltatók esetében, ahol a közszolgáltató által közbeszerzéssel, vagy in-house szerződéssel elnyert tevékenységet ismételten közbeszereztetni nem lehet), másrészt a piaci szereplők részére közbeszerzési eljárások útján biztosítja. Előbbi a szolgáltatás részfinanszírozási kiadások mintegy harmadát, utóbbi a kétharmadát jelenti. Mivel az OKTF NHI részére biztosított forrás felülről korlátos, azt túllépni nem lehet, ezért a részfinanszírozás keretén belüli szerződéses viszonyok kialakítása során a beszerzett szolgáltatási mennyiségek (pl. összegyűjtött PET palackok mennyisége és ellenértéke) is felülről korlátozva lettek. A közszolgáltatók esetében a szerződésben vállaltak túlteljesítésére van mód, és ezzel él is az OKTF NHI, azonban a közbeszerzési eljárások esetében nincs ilyen lehetőség. Utóbbiak esetében a közbeszerzés szabályai alapján sem lehet erről beszélni, hiszen a túlteljesítésnek a tervezés fázisában nincs fedezete. Így tehát – különösen az induló időszakban – jelentősebb maradványérték gyűlik össze abból, hogy a piaci szereplők a meghirdetett közbeszerzések egy részében nem képesek, vagy nem kívánják az igényelt szolgáltatásokat nyújtani. Jelenleg e maradvány képezi az OKTF NHI által elvégzendő iparfejlesztési feladatok forrását. Az OKTF NHI az így összességében rendelkezésre álló forrást – a Fejlesztési Bizottság jóváhagyása mellett - az általa meghatározott célok megvalósítására fordítja, elsősorban az igazgatóság által biztosított támogatások útján, másodsorban, szükségességi és célszerűségi szempontok figyelembevételével, egyedi esetekben közbeszerzési eljárások útján. A támogatásokra az OKTF NHI keret jelleggel biztosítja a forrást, a közbeszerzési eljárások tartalmát és az arra biztosított forrást egyedileg határozza meg. A támogatások piacra juttatása érdekében az OKTF NHI fejlesztési pályázati rendszert (továbbiakban: OKTF-NHI-FPR) hozott létre.

Az OKTF-NHI-FPR-ben és az OHT-ban megfogalmazott fejlesztési célok egységet alkotnak, így biztosított, hogy az OKTF NHI által megcélzott fejlesztési feladatok az OHT elvárásainak megfeleljenek, amely így a HFK elvárásainak is megfelel.