Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Gyakran ismételt kérdések

1. Hány példányban kell a szerződést és a mellékleteket megküldeni?

A Szolgáltatás-vásárlási Szerződést és a 2. mellékletet – a cégkivonatban foglalt aláírási jogosultságnak megfelelő módon aláírva – három példányban kell beküldeni. Az összes többi melléklet beküldése elegendő egy példányban – ahol szükséges – cégszerűen aláírva.

2. Hány példányt kap vissza a megküldött dokumentumokból a közszolgáltató?

A közszolgáltató egy példány aláírt Szolgáltatás-vásárlási Szerződést és egy példány aláírt 2. mellékletet kap vissza az OHÜ-től.

3. A Szolgáltatás-vásárlási Szerződés módosítható a közszolgáltató által?

A Szolgáltatás-vásárlási Szerződésben és a mellékletekben a közszolgáltatók nem módosíthatnak, a megküldött mintát kizárólag a megfelelő adatokkal kérjük kitölteni és – a cégszerű aláírást követően, a mellékletekkel együtt – visszaküldeni az OHÜ-nek.

4. Csak az eredeti cégkivonatot fogadja be az OHÜ?

Igen, kérjük, hogy eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot küldjenek be, amelyből megállapítható a cég neve, cégjegyzékszáma, székhelye, telephelye, a cégjegyzésre jogosult személy, a cégjegyzés módja, valamint a cég tevékenységi köre.

5. Amennyiben önkormányzati fenntartású intézmény kíván az OHÜ-vel szerződni, akkor a cégkivonat helyett milyen dokumentumot kell beküldeni?

Önkormányzati intézmény esetében a Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonatot tudjuk elfogadni.

6. Bank részére készült aláírási címpéldányt elfogadja az OHÜ?

Nem, kizárólag a közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által készített aláírás-mintát tudjuk elfogadni.

7. Mennyire kell aktuálisnak lenni a beküldendő NAV nullás igazolásnak?

30 napnál nem régebbi igazolás beküldése szükséges a szerződéskötéskor. Ezt követően, a Havi Jelentéshez kapcsolódóan, elegendő az ügyvezetői nyilatkozat a köztartozás-mentességre vonatkozóan.

8. Elegendő a letöltött (közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó) NAV nullás igazolás megküldése?

Nem, minden esetben a NAV által papír alapon kiállított igazolást kérjük megküldeni.

9. A jegyzői adóigazolást milyen településekre vonatkozóan kell megküldeni?

Elegendő a székhely szerinti jegyzői adóigazolás, amelyet a települési polgármesteri hivatalnál kell kérelmezni.

10. Elegendő, ha a környezetvédelmi hatósági engedély a nem veszélyes hulladék lerakására, kezelésére vonatkozik?

Nem, kizárólag a nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló) engedélyt tudjuk befogadni.

11. Mi a teendő, ha a közszolgáltató nem rendelkezik telephelyengedéllyel?

Amennyiben a közszolgáltatónak nincsen telephelyengedélye, akkor kérjük, hogy a tevékenységet nyilvántartásba vevő jegyzői határozatot küldje be, illetve ha egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, akkor ez kiváltja a telephelyengedélyt.

Amennyiben azért nem rendelkezik telephelyengedéllyel, mert csak szállítást végez, erről a tényről ügyvezetői nyilatkozatot kérünk beküldeni.

12. Minden közszolgáltatói szerződést meg kell küldeni?

Igen, az 1. mellékletben feltüntetett összes település vonatkozásában be kell küldeni az érvényes és hatályos közszolgáltatói szerződéseket.

13. Amennyiben önkormányzati intézmény kíván az OHÜ-vel szerződni és kizárólag saját településén látja el a közszolgáltatói feladatokat, akkor a közszolgáltatói szerződés hiányában milyen dokumentumot kell beküldenie?

Annak igazolása, hogy az adott településen az önkormányzati intézmény látja el a közszolgáltatói feladatokat, a hitelesített önkormányzati rendelet megküldésével történhet.

14. Mi a teendő, ha a közszolgáltatói szerződést a közszolgáltató jogelődje kötötte?

Ebben az esetben kérjük, hogy annak igazolását is csatolják be, hogy a közszolgáltatói szerződést kötő közszolgáltató a Szolgáltatás-vásárlási Szerződést kötő közszolgáltatónak a jogelődje. Ez történhet cégbírósági végzés, cégkivonat megküldésével, amiből nyilvánvaló a jogutódlás.

15. Milyen formában kell az önkormányzati lakossági szelektív begyűjtésre vonatkozó működési célú támogatásról szóló nyilatkozatot megküldeni?

Elegendő egy ügyvezetői nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a közszolgáltató részesül-e az önkormányzattól napi működési támogatásban (ide nem értve a fejlesztési és induló/pilot támogatási programokat) a lakossági szelektív begyűjtés vonatkozásában. Abban az esetben is kérjük megküldeni a (nemleges) nyilatkozatot, ha ilyen támogatásban nem részesül a közszolgáltató.

16. Miért van szükség a nyitókészlet beküldésére?

A közszolgáltató csak azt a szerződéskötést megelőzően begyűjtött, de igazoltan2012-ben hasznosított hulladékmennyiséget tudja az OHÜ felé elszámolni, amely szerepel a megküldött nyitókészletben. Amennyiben év közben történik meg a szerződéskötés, úgy kizárólag a Szolgáltatás-vásárlási Szerződés megkötését követően történő hasznosítást lehet elszámolni.

17. Mi a teendő, ha a közszolgáltató a Szolgáltatás-vásárlási Szerződés aláírásakor még nem szerződött le az összes hulladékkezelőjével?

Ebben az esetben kérjük, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ezen okból nem került beküldésre a hulladékkezelővel kötött szerződés másolata és amint ez megkötésre kerül, de legkésőbb az első olyan elszámoláskor, amikor az adott hulladékkezelő által kezelt hasznosítást kívánnak elszámolni, küldjék meg a hatályos szerződést a Havi Jelentés részeként.

18. Mi a teendő, ha a közszolgáltató nem vesz igénybe alvállalkozókat, így nem tud hasznosítói listát küldeni?

Ebben az esetben egy ügyvezetői nyilatkozat megküldése szükséges, amelyben tájékoztatják az OHÜ-t, hogy nem vesznek igénybe alvállalkozókat.

19. Szerződhet-e az OHÜ-vel olyan cég, amelyik alvállalkozóként végzi a szelektív hulladékgyűjtést?

Nem, az OHÜ csak a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján közszolgáltatónak minősülő (és érvényes közszolgáltatási engedéllyel rendelkező) céggel köt szerződést.

20. Kinek adhatja el a szerződött közszolgáltató az összegyűjtött hulladékot?

Bárkinek eladhatja a hulladékot, nem függ attól, hogy az OHÜ adott céggel kötött-e szerződést.

21. Amennyiben a közszolgáltató úgy köt szerződést az OHÜ-vel, hogy más közszolgáltatókat is képvisel, akkor minden közszolgáltató vonatkozásában be kell küldeni az összes mellékletet?

Igen, csak abban az esetben kerülhet sor így a  szerződés megkötésére, ha a képviselt és a képviselő közszolgáltató is megfelel a szerződéskötéshez szükséges minden feltételnek. A cégszerűen aláírt szerződést, illetve a mellékletek megfelelőségét ebben az esetben is minden egyes közszolgáltatónál külön vizsgáljuk.

22. Elegendő a településeknél megrendelés alapján ellátni a közszolgáltatást?

Nem, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, a közszolgáltató kizárólag írásbeli közszolgáltatási szerződés alapján láthatja el a feladatát, és ezért az OHÜ az aláírt, hatályos közszolgáltatói szerződés nélkül nem köthet adott településre vonatkozóan Szolgáltatás-vásárlási Szerződést.