Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Az OKTF NHI-ról röviden

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság jogelődjének (OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., a továbbiakban: OHÜ) megalapítását a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény írta elő. Az OHÜ 2014. december 31-i megszűnéséig egyedüli közvetítőként szervezte és irányította a termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hazai hulladékgazdálkodást.

Az OKTF NHI 2017. január 1-től megszűnt, és feladatait a Földművelésügyi Minisztérium vette át.

A 322/2014 (XII. 13.) Kormányrendelet értelmében az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatokat 2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség látja el, így ezentúl az OHÜ feladatait az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség keretein belül létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (NHI) végzi, melyet Búsi Lajos megbízott főigazgató-helyettesként irányít.

Az NHI állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, melynek alapfeladata, hogy Magyarországon rendezett, átlátható, nyomon követhető, ellenőrizhető és számon kérhető legyen a hulladékgazdálkodási ágazat. Tevékenysége kereteit az idevonatkozó jogszabályok határozzák meg, melyek egyaránt érintik a lakosságnál, az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatások során keletkezett termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok gyűjtésére, kezelésére és hasznosítására vonatkozó teendőket.

• Az OKTF keretein belül az NHI feladata, hogy a hatályos jogszabályokra tekintettel megvalósítsa a hosszútávon kiszámítható, folyamatos és hatékony hazai hulladékgazdálkodást, biztosítva a hazai hulladékpiaci szereplők számára az átláthatóságot, a részvétel azonos feltételrendszerét, érvényesítve az ellenőrzési és a - szükség szerinti - számonkérési kötelezettséget.

• Az NHI összesíti a magyarországi hulladékgazdálkodási piac meghatározó adatait, főbb mutatóit, s ezzel biztosítja az európai uniós adatszolgáltatást is.

• E célt szolgálja az európai uniós támogatással kiépített integrált informatikai hulladékgazdálkodási szakrendszer, a Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere (HUNOR), amelynek kiépítésével és működtetésével az NHI folyamatosan gyűjti és értékeli a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó adatait, nyomon követi a szállítmányokat, végső soron a részükre juttatott részfinanszírozások szabályos és hatékony felhasználását.

• A termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtésének és hasznosításának hulladékáramonkénti arányát és mennyiségét az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) tartalmazza. Ezt szem előtt tartva a hazai hulladékhasznosításban nemcsak az aktuális magyarországi és európai uniós elvárások teljesülhetnek, hanem az ágazatban működő vállalkozások üzleti tevékenysége is jobban tervezhető, teljesíthető és nyomon követhető.

• Az NHI – a kormány által biztosított forrás révén – támogatja a magyarországi hulladékgazdálkodási ágazat fejlesztését. Az ehhez kapcsolódó koncepció igazodik a fejlett országokban már eredményesen bevezetett gyakorlathoz, amely a fenntartható anyaggazdálkodást, az ökoinnovációt tekinti az ágazat jövőjének. Ennek lényege, hogy szemléletben és a mindennapos tevékenységben megvalósuljon az, hogy a hulladékot - a benne rejlő értékek miatt - minél nagyobb mennyiségben és arányban kell anyagában hasznosítani.

• Törvényben megfogalmazott feladata továbbá, hogy a hazai hulladékgazdálkodást érintően folyamatos tájékoztatást nyújtson annak érdekében, hogy kedvező szemléletváltozás történjék mind a lakosság, mind az ágazat vállalkozásai körében. Ennek keretében egyrészt felhívja a figyelmet a hulladékok keletkezésének megelőzésére, másrészt ösztönözzön arra, hogy a termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtési és hasznosítási aránya - a munkahelyteremtéshez is hozzájárulva - erőteljesen javuljon. Ennek érdekében törekszik arra, hogy átfogóan, az ágazat többi, helyi szereplőjével együtt a lakosság minél szélesebb körét megismertesse a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságáról, fontosságáról.

• Az NHI nemzetközi ismertsége és elismertsége folyamatosan növekszik. Ennek érdekében képviselői – a Nemzetközi Köztisztasági Szervezet (a továbbiakban: ISWA) arany fokozatú tagjaként – aktívan részt vesznek nemzetközi szakmai konferenciákon, amelyeken bemutatják a hazai hulladékgazdálkodási ágazat eredményeit, törekvéseit. 2014. év tavaszától pedig – közgyűlési határozat alapján – az NHI vezetője az ISWA Magyar Tagozatának egyik alelnöke lett. Emellett az NHI kapcsolódik a nagy európai környezetvédelmi programokhoz is, így immár negyedik éve magyarországi koordinátora az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek (a továbbiakban: EWWR). Magyarországot képviselve tagja annak az öttagú koordináló bizottságnak, amely európai szinten az EWWR elméleti tervezését, stratégiájának megalkotását és módszertanának kidolgozását végzi.