Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Minősítési eljárás bemutatása

A minősítési alapeljárás (új kérelem)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: minősítő) a minősítés során közigazgatási hatósági jogkörben jár el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítésének általános szabályairól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény rendelkezik.

A minősítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: kérelmező) hulladékgazdálkodási tevékenységét – kérelemre – a szolgáltatás biztonsága és a szolgáltatás színvonala alapján minősíti a törvényben foglalt követelmények alapján és a kérelmezőt minősítési osztályba sorolja.

A minősítő a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési osztályba sorolhatja. Ha a kérelmezett minősítési osztályhoz rendelt formai és tartalmi követelményeknek a kérelmező megfelel, a minősítő a kérelmezett minősítési osztálynak megfelelő minősítő okiratot bocsát ki. Ellenkező esetben a minősítő a kérelmet elutasítja.

Ha a kérelmező kezdeményezi, a minősítő – igazgatási jellegű szolgáltatásként – az eljárás megindítását megelőzően szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

A kérelmező a minősítési eljárást a hatóság által rendszeresített, meghatározott adattartalmú kérelem formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezi, amelyhez mellékeli a jogszabályban meghatározott csatolandó dokumentumokat és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolja.

A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye.

A kérelmet és mellékleteit a kérelmező egy papír alapú példányban és elektronikus adathordozón is benyújtja a minősítő részére:

  • személyesen, ügyfélfogadási időben, az Ügyfélszolgálati Iroda Ügyiratkezelési Csoportjánál (1095 Budapest, Kvassay Jenő u. 1.), vagy
  • postai úton (1380 Budapest, Pf: 1172).

A törvényben foglalt eljárásokban – az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása kivételével - az ügyintézési határidő 90 nap.

Meghosszabbítási eljárás

A kérelmező a minősítő okirat hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősítő okirata hatályának meghosszabbítását. A minősítő okirat hatályának meghosszabbításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig a kérelmező a hatályos – korábbi – minősítő okirata alapján végezheti a tevékenységét.

A minősítő a kérelem alapján kétféle döntést hozhat.

Ha a minősítő okirat hatályának meghosszabbítása iránti eljárásban megállapítja a minősítő, hogy a minősítő okirat kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező megfelel, a környezetirányítási programban foglaltakat megfelelően végrehajtja, meghosszabbítja a minősítő okirat hatályát.

Ha azonban megállapítja, hogy a minősítő okirat kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre, 15 napos határidő tűzésével végzésben felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosításának kezdeményezésére.

Ha a kérelmező a kérelem benyújtására vonatkozó határidőt elmulasztja, minősítését és osztályba sorolását új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

A kérelmező a meghosszabbítási eljárást szintén kérelem formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezi, amelyhez mellékeli a jogszabályban meghatározott csatolandó dokumentumokat és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolja.

Az igazgatási szolgáltatási díj az új kérelem díjának 80%-a.

Módosítási eljárás

A minősítő módosítási eljárást kérelemre folytat le. A kérelmező benyújthat módosítási kérelmet, ha a részére kiállított minősítő okiratban meghatározott minősítési osztályhoz tartozó minősítési kategóriánál vagy fokozatnál magasabb kategóriába vagy fokozatba sorolásra van lehetőség. Ebben az esetben a kérelmező az új kategóriának vagy fokozatnak megfelelő minősítési osztályba sorolás iránt módosítási kérelmet nyújthat be. 

Ha a kérelmező tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a kérelmező a minősítő okiratában foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel meg, a kérelmező ‒ a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül ‒ ezt a tényt a minősítőnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmező a változásoknak megfelelő minősítési osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be.

A kérelmező módosítási kérelmet nyújt be akkor is, ha a minősítő a meghosszabbítási eljárásban vagy a hatósági ellenőrzés folyamán ennek szükségességét megállapítja és felhívja az ügyfelet kérelem benyújtására.

A kérelmező a módosítási eljárást szintén kérelem formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezi, amelyhez mellékeli a jogszabályban meghatározott csatolandó dokumentumokat és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolja.

Az igazgatási szolgáltatási díj az új kérelem díjának 50%-a

Adatváltozás bejelentése

Az adatváltozás bejelentésének és a megváltozott adatok regisztrálásának célja, hogy a minősítő aktuális adatokkal rendelkezzen az ügyfelekről és ezen adatok alapján adhasson tájékoztatást az arra jogosultak részére.

Ha a kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban olyan változás következik be, amely a kiállított minősítő okirat adatának megváltoztatását igényli, a kérelmező a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot. A minősítő az új minősítő okiratot 30 napon belül állítja ki.

Az adatváltozás bejelentésének díjai az Igazgatási szolgáltatási díjak menüpont alatt érhetők el.

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.