Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Igazgatási szolgáltatási díjak

Az igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakrólszóló 71/2013. (VIII.15.) VM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) tartalmazza.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300071.VM&celpara=#xcelparam

1.1 A díjfizetés jogalapja
A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítésről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) szerinti közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybe vételéért igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

1.2 Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a fizetési számla megjelölése
A díjrendelet 1. melléklete szerint a díj mértéke:

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások megnevezése

A díj mértéke

1. Új kérelem (alapeljárás), minősítési fokozatonként:

 

a.) I. minősítési fokozat iránti kérelem

 150.000,- Ft

b.) II. minősítési fokozat iránti kérelem

330.000,- Ft

c.) III. minősítési fokozat iránti kérelem

  470.000,- Ft

2. Meghosszabbítás iránti kérelem

Az új kérelem 1. pont szerinti minősítési fokozattól függő díjának  80 %-a

3. Módosítási kérelem

Az új kérelem 1. pont szerinti minősítési fokozattól függő díjának  50 %-a

Adatváltozás bejelentése:
a) kérelmező személyében történt változás [Mtv. 11. § (1) bekezdés a) pont] a) 60 000 forint
b) kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban történő változás [Mtv. 11. § (1) bekezdés b) pont]

b) 30 000 forint

c) a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban történő változás [Mtv. 11. § (3) bekezdés]

c) 30 000 forint

Az igazgatási szolgáltatási díjat OHÜ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000062 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

Ha például az ügyfél új kérelem (alapeljárás) esetén A/I minősítési osztályt jelöli meg a kérelmében, úgy 150.000.- Ft-ot kell a megjelölt számlára átutalni, ha C/II. minősítési osztályt kérelmez: 330.000.-Ft-ot, ha B/III-at: 470.000.- F-ot.

1.3 A díjfizetés szabályai
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat eljárásonként, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A befizetési bizonylaton az átutalás közlemény rovatában a hatósági eljárásnak a fenti táblázatban szereplő megnevezését fel kell tüntetni (pl. I. minősítési fokozat iránti kérelem).

A befizetett igazgatási szolgáltatási díjakról az OHÜ számviteli bizonylatot állít ki, amelyet megküld a kérelmezőnek.

2. Igazgatási jellegű szolgáltatási (konzultációs) díj

2.1. Igazgatási jellegű szolgáltatási (konzultációs) díj jogszabályi alapja

A minősítő, ha a kérelmező kezdeményezi – igazgatási szolgáltatásként – az eljárás megindítását megelőzően konzultációs lehetőséget biztosít. A szakmai konzultáció az egyes minősítési osztályok eléréséhez szükséges követelményekre, valamint az e követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra terjedhet ki.

A konzultáció

a) az eljárás során szükséges és előírt hatósági jogi aktusokat nem pótolja,
b) a törvény előírásainak betartása és a kérelmező részére előírt jogcselekmények végrehajtása alól nem mentesít, továbbá
c) nem szolgálhat hivatkozási alapul a kérelmezett minősítési osztály megfelelősége elbírálásánál.

A kérelmező az igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybe vételéért igazgatási jellegű szolgáltatási díjat fizet.

2.2. A konzultációs díj mértéke és számítási módja

1. A szakértői konzultációs óradíj: 18.000,- Ft/óra (ÁFA mentes).
2. A konzultációs díj számítási módja: K= A* T

Ahol:
K: konzultáció díjának mértéke (Ft)
A: konzultációs óradíj
T: konzultáció időtartama (óra)

A konzultációs díj független a konzultáción résztvevő ügyintézők számától és minden megkezdett óra egész órának számít.

2.3. A konzultációs díj megfizetésének fontosabb szabályai

A konzultációs díjat a szolgáltatás igénybevételét követően, számviteli bizonylat ellenében, készpénzben a helyszínen vagy az OHÜ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000017 számú számlájára átutalással – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül kell megfizetni.

Az igazgatási jellegű szolgáltatási (konzultációs) díj részletes szabályait a díjrendelet tartalmazza.

3. Eljárási költségek előlegezése és megállapítása

3.1. Az eljárási költségek előlegezésének és megállapításának jogszabályi alapja

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget a kérelmező ügyfél előlegezi meg.

Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a hatóságnál. Az előlegezésről a hatóság a költségek felmerülésekor dönt, ha azonban már előre valószínűnek mutatkozik, hogy a felmerülő költségek jelentősebb összeget érnek el, vagy más körülmények ezt indokolttá teszik, a hatóság azt is elrendelheti, hogy az ügyfél a költségek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget a hatóságnál előzetesen helyezze letétbe. Az ügyfél nem kötelezhető olyan eljárási költség előlegezésére, amelyet a díj tartalmaz.

A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget a kérelmező ügyfél viseli. Ha a hatóság az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés bizonyításával összefüggésben felmerült költség viselésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyfelet kötelezi.

Az iratbetekintést kérő viseli az iratbetekintési jog gyakorlásával okozott költséget. A végrehajtási eljárás során felmerülő költséget az viseli, aki a végrehajtás megindítására és foganatosítására okot adott.

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. Az egyéb eljárási költség összegét általában az érintett által bemutatott bizonyíték alapján kell megállapítani.

Az Mtv. előírja a helyszíni szemle lefolytatása esetén fizetendő eljárási költség összegét és számítási módját. A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek – egyéb eljárási költségnek minősülnek.

A helyszíni szemle lefolytatása során felmerülő eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8.060,- forint.

3.2. Az eljárási költségek előlegezésére és megállapítására vonatkozó fontosabb szabályok

Kérelemre indult eljárásban minden eljárási költséget az ügyfél előlegez, hivatalból indult eljárásban minden eljárási költséget a hatóság előlegez.

Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget az ügyfél viseli. Hivatalból indult eljárásban, ha a hatóság nem ír elő kötelezettséget, az eljárási költségeket a hatóság viseli, ha előír kötelezettséget, akkor pedig az ügyfél viseli.

A hatóság az eljárási költségekről (a megelőlegezéséről, a hiányzó összeg pótlásáról vagy túlfizetés esetén a visszatérítésről) minden esetben végzéssel dönt.

A hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 2. §-a szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági letét után őrzési díj vagy kezelési költség nem számítható fel. Az IRM rendelet 3. §-a szerint a hatóság a pénzbeli letétet más pénzeszközeitől elkülönítetten, letéti számlán kezeli.

3.3. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszám

Helyszíni szemle lefolytatásának eljárási költségeit a végzés rendelkezéseinek megfelelően az OHÜ Magyar Államkincstárnál vezetett  10032000-00314695-00000093 számú számlájára kell átutalási megbízással megfizetni.

4. Késedelmi pótlék

4.1. A késedelmi pótlék jogszabályi alapja

A Ket. alapján a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.

Késedelmi pótlékot kell felszámítani a végrehajtási eljárás során a költségviselésre, a pénzegyenérték vagy az eljárási bírság megfizetésére irányuló kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, továbbá az állam által előlegezett költség után a megelőlegezés időtartamára. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

4.2. MÁK-nál vezetett késedelmi pótlék számlaszám: 0032000-00314695-00000017

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.