Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Helyszíni szemle

Az OHÜ (Minősítési Hatósági Főosztály / Kabinet Jogi Iroda) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) és az Mtv.-ben előírtak alapján a minősítési eljárásban a kérelmező tevékenységi területén helyszíni szemlét tarthat.

A helyszíni szemle célja:

A minősítő bizonyosságot szerezzen arról, hogy

a) a kérelmező által a minősítés iránti kérelemben benyújtott dokumentumok a valóságot hűen tükrözik-e;
b) a feladat ellátásához a kérelemben megjelölt eszközök ténylegesen, megfelelő műszaki állapotban és üzembiztonsággal, a megjelölt, a minősítési kategóriának megfelelő tulajdonosi szerkezetben rendelkezésre állnak-e;
c) meghosszabbítási kérelem esetén a Mtv. mellékleteiben meghatározottak szerint az egyes minősítési osztályokhoz kötött vállalásokat a kérelmező teljesítette-e;
d) a kérelmező által benyújtott vezetői nyilatkozat összhangban van-e az azt megalapozó bizonylatokkal, tényekkel és körülményekkel.

A hatóság a helyszíni szemlét végzéssel rendeli el.

Megbízólevél kiadása. A minősítők kirendelése megbízólevéllel történik. A megbízólevelet az ügyvezető megbízásából a hatósági főosztály vezetője írja alá és adja ki. Legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az OHÜ megnevezését, a helyszíni szemle  elrendelésére jogosult aláírását, valamint az OHÜ adatait, bélyegzőlenyomatát;
b) az ügyfél megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát;
c) az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megnevezését;
d) a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát;
e) a megbízólevél érvényességi idejét.

A helyszíni szemlén alkalmazott eljárások

  • A dokumentum alapú vizsgálat – amely magában foglalja a minősítés iránti kérelemben, másolatban benyújtott dokumentumok, bizonylatok eredeti példányai meglétének, valóságtartalmának, hitelességének vizsgálatát.
  • A szemletárgyak felmérése (tételes vagy szúrópróbaszerű), melynek során a minősítők dokumentálják és rögzítik különösen a helyszínen talált eszközöket, azok alkalmasságát (állapotát), eseményeket, a bejelentett és alkalmazott technológiát, a helyszínen lévő személyek nyilatkozatait, stb.

  • A minősítő jogosult:

a) a kérelmező székhelyére, telephelyére, az ott található építményekbe, műszaki létesítményekbe belépni;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel érintett eszközöket, létesítményeket, műtárgyakat, berendezéseket, gépeket, illetőleg rendszereket megvizsgálni;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos munkafolyamatokat megtekinteni;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat, okiratokat, bizonylatokat megtekinteni, arról feljegyzést, másolatot készíteni;
e) a  minősítő kérelmező képviselőjétől vagy a szemle helyszínén bármely más személytől felvilágosítást kérhet.

TÁJÉKOZTATÁS. Az Mtv. 6. § (4) bekezdése szerint a minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek – egyéb eljárási költségnek minősülnek. Az e bekezdés szerinti egyéb eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8.060,- forint.

A helyszíni szemléről a hatóság jegyzőkönyvet készít.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;
b) az eljárási cselekményben érintett személy nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha azt a hatóság tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét;
c)  az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét;
d) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, a felsorolt eljárási cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat, ideértve a hatósági tanú észrevételeit is,
e) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint
f) az eljárási cselekményben érintett személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője,  az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

A helyszíni szemle jegyzőkönyve értékelést, következtetéseket nem, csupán ténymegállapításokat tartalmaz. A helyszíni szemléről a jegyzőkönyv egy példányát a hatóság ügyintézője a helyszínen átadja.

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.