Az OHÜ módosítja és ismételten megnyitja az OHU-IFPR-2013-001 sz. iparfejlesztési pályázatát

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat módosításáról és ismételt megnyitásáról

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 (2013. XII. 23.) számú pályázat a mai napon módosul, az alábbi feltételek szerint:

A pályázat 1.1 fejezet 4.1 céljában kikötésre került, hogy a támogatás célja nem lehet szintetikus-szál ipari alkalmazás.

A pályázat 1.1 fejezet 4.3.2 részcéljában kikötésre került, hogy a támogatás csak akkor adható, ha a fejlesztés megfelel az induló beruházás fogalmának.

A pályázat 1.4 fejezet c) pont kiegészült a 2012/21/EU számú bizottsági határozat szerinti (közszolgáltatókra vonatkozó) megkötésekkel, valamint a d) pont (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére nyújtott támogatás esete) kiegészült azzal, hogy a pályázaton nyertes kedvezményezett az elszámolt költségek legalább 25%-át minden támogatástól mentes saját forrásból kell, hogy biztosítsa. Ugyanezen pontban a kis- és középvállalkozás (KKV) fogalma került tisztázásra.

A pályázat 1.6 fejezet kiegészült az önkéntes hiánypótlás szabályainak pontosításával.

 

A pályázat 2.1 fejezet 3. pont kiegészült az 573-as gazdálkodási forma szerinti osztályozási kóddal, továbbá kiegészült azon feltételekkel, amelyek esetében nagyvállalkozás (nem KKV) kedvezményezett lehet.

A pályázat 2.1 fejezet kiegészült azzal a feltétellel, hogy a pályázaton egy pályázótól egy részcél tekintetében legfeljebb egy pályázat fogadható be és lehet kedvezményezett.

A pályázat 3.2.1 fejezet b) pont kiegészült azzal, hogy az e pontban körülírt eszközöket regionális beruházási támogatás esetében kizárólag kis- és középvállalkozások számolhatják el.

A pályázat 3.5.1 fejezet kiegészült azzal a kikötéssel, hogy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk (2) bekezdése alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

A pályázat 3.7 fejezet kiegészült azzal, hogy regionális beruházási támogatások esetében a 800/2008/EK rendelet 12. (2) bekezdés d) pontja alapján a támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.

A pályázat 4.1 fejezetcím „Támogatás formája és támogatási kategóriája"-re változott, valamint a fejezet kiegészült az egyes főcélok esetén az elszámolható költségek körével.

A pályázat 4.3 fejezet kiegészült azzal, hogy amennyiben biztosítékadásra kötelezett a pályázó és a kezességvállaló szervezet (állami/önkormányzat) állami forrásból vállal kezességet, úgy biztosítani kell, hogy az megfeleljen egy piaci alapú kezességnek, vagy amennyiben a kezesség állami támogatást tartalmaz, úgy az OHÜ által nyújtott támogatással együttesen ne haladja meg a megengedett maximális támogatási intenzitást.

A pályázat 4.5 fejezet kiegészült azzal, hogy a feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

A pályázat 6. fejezet táblázat 6. és 7. sora kiegészül azzal, hogy a saját forrás igazolása (6. sor) és a NAV adóigazolás köztartozás mentességről (7. sor) nem lehet 30 napnál régebbi.

A pályázat kiegészült a 7. fejezettel, amely az állami támogatásokra vonatkozó egyes részletszabályokat foglalja össze.

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat, hogy a pályázat az alábbi mellékletekkel egészült ki:

8. melléklet: Amely a de minimis nyilatkozat formanyomtatványát tartalmazza

9. melléklet: KKV minősítésre vonatkozó nyilatkozat

10. melléklet: A módosult pályázati feltételek elfogadásáról és a projekt fenntartási kötelezettségéről szóló nyilatkozat

11. melléklet: Pályázati kérelem fenntartásáról szóló nyilatkozat

Felhívjuk a tisztelt pályázók és leendő pályázók figyelmét, hogy a 8. – 11. mellékletet minden pályázónak be kell nyújtania. Azon pályázók, akik a pályázat 2014. január 17-i felfüggesztésének időpontjáig pályázatukat az OHÜ részére benyújtották, az önellenőrzési határidő figyelembevételével tehetik ezt meg.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy amely pályázó e nyilatkozatot nem nyújtja be határidőre, annak pályázata hiányosnak minősül és elutasításra kerül.

Kérünk minden tisztelt pályázót, hogy a Pályázati Felhívást gondosan tanulmányozza át a módosítások megismerése érdekében!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 (2013. XII. 23.) számú pályázat ismételten megnyílik, az alábbi feltételek szerint:

A pályázat 2014. január 31-én 0 órakor nyílik meg. Az OHÜ olyan új pályázatokat fogad be, amelyek kizárólag 2014. január 31-én, vagy azt követően lettek postára adva.

A már beadott pályázatokhoz e hirdetmény közzétételétől kezdődően ismételten megnyílik az önkéntes hiánypótlás lehetősége. A 2014. január 31-én, vagy azt követően beadott új pályázatok esetében az önkéntes hiánypótlás a Pályázati Felhívásban meghatározottak szerint teljesíthető.

Az önkéntes hiánypótlás a beérkezés eredeti sorrendiségét nem érinti!

Felhívjuk a tisztelt pályázók, leendő pályázók figyelmét, hogy a pályázatokhoz mellékelt ajánlatok és ajánlatkérők tartalmából egyértelműen ki kell derüljön, hogy milyen konkrét célra, eszközre, létesítményre, szolgáltatásra terjed ki. Eszközök, berendezések beszerzése, létesítményrészek, műtárgyak kialakítása esetén az ajánlatkérő a beszerezni kívánt javak részletes specifikációját, az ajánlat pedig a megajánlott megoldás azonosítására alkalmas adatait, jellemző műszaki paramétereit tartalmazza. Szolgáltatások, különös tekintettel tanulmányok, elemzések, szakmai anyagok esetén az ajánlatkérő részletes specifikációt tartalmazzon, az ajánlat pedig igazolja vissza a kitűzött feladatok elvégzését. Minden benyújtott ajánlat legyen alkalmasak arra, hogy Kiíró szükség esetén piaci összehasonlítást végezzen el. Amennyiben a pályázat e feltételeknek nem, vagy csak részben felel meg, Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat e részét nem, vagy csak részben fogadja el és ennek megfelelően a megítélt támogatást adott esetben csökkentse.

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek