AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel , megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét.

A pályázatokat az IPB folyamatosan értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat értesíti, valamint közzéteszi azt saját honlapján.

A pályázaton nyertes részére kifizetés a pályázat keretében pontosan egy alkalommal történik, utófinanszírozás keretében, vagy szállítói finanszírozás útján, mely nem lehet később, mint 2014. április 30. Azon pályázók, akik a pályázatukban ezen időpont utáni kifizetést igényelnek, támogatásban nem részesülhetnek. Fontos megjegyezni, hogy a pályázónak az esetleges közbeszerzési, illetve egyéb versenyeztetési eljárásokat is ezen határidő figyelembe vételével kell lefolytatnia.

A pályázati felhívás 1.5.1 pontja szerinti létszámtartás báziséve a 2012. év.

A pályázathoz benyújtott dokumentumok másolati példányban beadhatók, ebben az esetben a dokumentumokat az arra jogosult képviselőnek hitelesítenie kell, az alábbi szöveggel: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.

A kiíró semmilyen szállítót nem ajánl, a pályázó maga dönt arról, hogy az általa megpályázott terméket/szolgáltatást milyen forrásból szerzi be, erre megkötés nincs.

A pályázaton nem közszolgáltató státuszú non-profit szervezetek kizárólag a pályázat 1.4 d. pontja figyelembe vételével vehetnek részt. Amennyiben a pályázó a közszolgáltatói státuszát, a non-profit jellegét, valamint azt, hogy benne a köztulajdon mértéke meghaladja az 50%-ot igazolni tudja, úgy, a gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódtól függetlenül a pályázata befogadható a pályázat 1.4 a., b. és c. pontok esetében is.

A pályázati hirdetmény 4. mellékletét képező (2. számú) adatlapot használhatják önkormányzatok a pályázaton történő részvételhez, így különösen a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó eszközök, edények beszerzéséhez. Megjegyzés: A pályázat igénybevételével kizárólag a szelektív hulladékgyűjtés és az így képződött hulladékok hasznosításához kapcsolódó eszközök, edények szerezhetők be. Így tehát kifejezetten vegyes hulladékok gyűjtéséhez kapcsolódó eszközök, tárolóedények beszerzése nem tartozik a pályázat támogatási körébe, azonban olyan eszközök és tárolóedények, amelyek a képződött hulladékok feldolgozásához kapcsolódnak, igen. Telephelyen belüli anyagmozgatásra szolgáló eszközök beszerzésére szintén igénybe vehető a pályázat, amennyiben a hulladékfeldolgozáshoz erre szükség van.

A pályázaton start-up vállalkozások is részt vehetnek.

A pályázatokban igényelt bármely szolgáltatás kiadható külső szolgáltató részére, az elvégzett szolgáltatások részletes bizonylati alátámasztása mellett.

A pályázó a fenntartáshoz szükséges összes dokumentumot mellékelje pályázatához, formátum megkötés nincs.

Oktatási intézmények nem minősülnek közszolgáltatónak, KKV szektorba tartozó szervezetnek, illetve önkormányzatnak, ezért a pályázaton nem vehetnek részt.

A pályázati felhívásban meghatározott forrás összeg egy összegben áll rendelkezésre.

A pályázaton konzorciumok részvétele megengedett. Ebben az esetben a konzorcium egyetlen pályázónak minősül, akit a konzorciumvezető képvisel.

Saját forrás rendelkezésre állása értelemszerűen igazolható bankszámlakivonattal, banki igazolással, illetve kölcsönszerződéssel is.

A pályázaton kizárólag a szelektív hulladékgyűjtés, valamint az abból képződött hulladékok hasznosításával kapcsolatos tevékenységek fejlesztése támogatható, ideértve a szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékokat is, így például az akkumulátor.

Amennyiben nem többletbevételt, hanem megtakarítást generál a pályázat, ugyanúgy pozitívan értékelendő.

A projekt megvalósulási helyszínéül szolgáló ingatlanra a felhívás tartalmazza a részletes dokumentációs kötelezettséget, így a különféle jogokra vonatkozó szükséges igazoló bizonylatok és dokumentumok körét.

Ha olyan eszközbeszerzés történik, amelynél a pályázó a vételárat 2014. április 30-ig megfizette, az eszközt tulajdonba vette, valamint szállítólevéllel igazolja, hogy az úton van a pályázatban megjelölt használatba vételi helyszínre, továbbá olyan biztosítást kötött az esetlegesen a szállítás során bekövetkező káreseményekre, amelynek révén a bekövetkező teljes kár megtérül, valamint ennek a biztosításnak a kedvezményezettje az OHÜ, akkor az eszközbeszerzés támogatható.

Minden tisztelt pályázó figyelmét még egyszer felhívjuk arra, hogy a pályázaton elnyerhető támogatás intenzitását a pályázati felhívás 1.4 pontja részletesen tartalmazza. Ettől eltérni nem lehet.

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton való sikeres részvételt kívánunk!

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva: http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek